Vedtægter

VEDTÆGTER

RUDERSDAL  GRUNDEJERFORENING
STIFTET DEN 14. NOVEMBER 1901

 

§1 – NAVN OG FORMÅL

Foreningens navn er Rudersdal Grundejerforening, og dens formål er at fremme medlemmernes fælles interesse som ejere af fast ejendom i Rudersdal Kommune.
Dette formål søges opnået:
Ved i almindelighed at påse og varetage medlemmernes interesse i alle offentlige anliggender.

Foreningen er upolitisk.

 

§2 – MEDLEMMER

Som medlemmer kan optages enhver ejer eller bestyrer af en i Rudegårds villakvarter eller nærmeste omegns beliggende ejendom. Bestyrelsen afgør, hvorvidt et medlem kan optages. I tilfælde af nægtelse dog med rekurs til den første ordinære generalforsamling.

 

§2b

Herudover er bestyrelsen bemyndiget til at indgå særaftaler om kollektivt medlemskab

 

§3 – KONTINGENTET

Det årlige medlemsbidrag fastsættes for et kalenderår ad gangen af den ordinære generalforsamling. Indmeldelse er bindende for et år, og udmeldelse kan ske skriftligt til bestyrelsen med 3 måneders varsel til udløb af et kalenderår.

Medlemmer, som ikke har erlagt kontingent ved kalenderårets afslutning, kan uden videre slettes.

 

§4 – GENERALFORSAMLING

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts/april og indkaldes af bestyrelsen med 14 dages varsel og med angivelse af dagsorden, som i hvert tilfælde skal indeholde følgende punkter:

a) Valg af dirigent
b) Afgivelse af årsberetning
c) Aflæggelse af regnskab
d) Fastsættelse af kontingent
e) Afholdelse af valg af bestyrelse og revisorer
f) Behandling af indkomne forslag
g) Eventuelt

Det er en forudsætning for at generalforsamlingen kan træffe beslutning, at det pågældende spørgsmål har været optaget på dagsordenen.

Er der tale om ændringer, jf. §6, skal ændringsforslaget vedlægges dagsordenen.

Indvarslingen kan ske enten skriftligt eller ved annoncering i den lokale presse. Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest den 1. februar.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen beslutter det, eller når mindst 10 medlemmer begærer det ved skriftlig henvendelse til formanden med oplysning om dagsordenen for det begærede møde. Indvarslingen sker på samme måde, som ovenfor anført, senest en måned efter at bestyrelsen har modtaget forslaget.

Generalforsamling og møder afholdes i passende lokale i Holte.

For ejendomme i fælleseje har samtlige ejere adgang til foreningens møder, dog kan kun afgives én stemme pr. ejen-dom. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Alle spørgsmål med den i §6 anførte undtagelse afgøres ved simpel stemmeflerhed.

 

§5 – BESTYRELSEN

Foreningens bestyrelse består af 5 medlemmer, der vælges på den ordinære generalforsamling således, at de tre afgår det ene år, og de to det andet.

Endvidere vælges til suppleanter 2 medlemmer, der deltager i bestyrelsens møder, dog uden stemmeret.

Bestyrelsen vælger af sin midte: Formand, næstformand, kasserer og sekretær.

Den er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er til stede. I tilfælde af stemmelighed gør formandens stemme udslaget. På den ordinære generalforsamling vælges desuden en revisor og en revisorsuppleant, begge for 2 år ad gan-gen.

Bestyrelsen repræsenterer foreningen i alle forhold udadtil, såvel over for offentlige myndigheder som over for private. Indadtil administrerer bestyrelsen foreningens forhold i overensstemmelse med dens formål og vedtægter.

 

§5b

Generalforsamlingen kan bemyndige bestyrelsen til at optage indtil 2 øvrige bestyrelsesmedlemmer i forbindelse med den i §2b omtalte særaftale.

 

§6 – FORENINGENS OPHÆVELSE OG VEDTÆGTERNES ÆNDRING

Foreningen kan ophæves, og vedtægterne ændres af generalforsamlingen, når mindst ¾ af foreningens medlemmer er til stede, og mindst ¾ af de afgivne stemmer er derfor.

Er generalforsamlingen i henhold til ovenstående ikke beslutningsdygtig, indkaldes en ekstraordinær generalforsamling inden 1 måned; spørgsmålet afgøres da på dette møde uden hensyn til de mødendes antal, men med samme kvalificere-de stemmeflerhed, mindst ¾ af de afgivne stemmer.

Ved en eventuel ophævelse af foreningen skal dens midler anvendes efter den opløsende generalforsamlings beslutning og dens arkiv overgives i depot til Rudersdal Kommunebiblioteker.

Denne vedtægt er vedtaget på generalforsamlingerne den 27. nov. 1974, 11. dec. 1974 og 2. maj 1995.

Eksemplarer af vedtægten kan fås hos bestyrelsen: kontakt@rudersdalgrundejerforening.dk