In Kommunen

Referat fra årsmøde 1. november 2023

Borgmester Ann Sofie Orth (C) bød velkommen og indledte aftenen med at fortælle om den indsats, Rudersdal Kommune – i samarbejde med borgere, erhvervsliv og foreninger – gør for at styrke livet i kommunens bymidter og lokalsamfund.
Borgmesteren orienterede om, at kommunalbestyrelsen som en del af budgetaftalen for 2024-2027 har besluttet, at der skal bruges i alt to mio. kr. til ”Liv i lokalsamfundene” for hvert af de fire år.
Mere byliv
Herefter overtog Court Møller (B), formand for Klima- og Miljøudvalget, mikrofonen og fortalte om nogle af de store projekter, der kører i regi af dette udvalg.
Rudersdals klimamål
Court Møller viste først klimamålene, hvor det centrale er, at kommunen skal være klimaneutral i 2040. Klimaregnskabet viser, at den suverænt største CO2-udledning udgøres af tre områder: Transport, varme og el.
Indsatsområderne er grøn transport, grøn energi og klimatilpasning, og formanden fremhævede indsatser i 2023 og 2024 med mange flere ladeudtag for ejere af elbiler.
Ved udgangen af september 2023 udgjorde elbiler 11,7 pct. af den samlede bestand af biler i husholdningerne i Rudersdal Kommune. I faktisk antal svarer det til ca. 3.100 elbiler og ca. 1.700 pluginhybrid.
Nye aftaler gør det muligt inden for den nærmeste fremtid at etablere omkring 200 nye ladepunkter rundt omkring i kommunen. På nedenstående side kan du se et kort over samtlige planlagte ladepunkter:
Mulighed for at oplade din elbil
Desuden gør kommunen en indsats for at fremme anvendelsen af solceller på kommunale bygninger.
Som en del af budgetaftalen blev det vedtaget, at det skal undersøges, hvordan vi kan bruge midler fra energioptimeringspuljen på at udbrede solceller på de kommunale tage – herunder forslag til selskabsdannelse.
16. november 2023
Teknik og Miljø
Teknik og Miljø Sekretariat
Henrik Hooge Møller
Informationskoordinator
hhmo@rudersdal.dk
2/5
Desuden skal muligheden for udlejning af tagflader undersøges. Begge dele skal ske inden for første halvår 2024. Ifm. ovenstående gennemføres en informationskampagne over for boligselskaber m.fl. om at oprette et solcelleselskab.
Ny natur og biodiversitet
Kommunalbestyrelsen har besluttet, at Rudersdal næste år skal have en plan for en styrket biodiversitet, som skal igangsættes hurtigst muligt. Det er en stor og meget vigtig opgave, som både kommunen, borgere, foreninger og erhvervsliv har et ansvar for.
Der er allerede skabt mange smukke eksempler på øget mangfoldighed af arter – bl.a. rundt om i kommunen i de vilde vejrabatter.
Court Møller fortalte, at som en del af budgetaftalen afsættes 300.000 kroner til at udarbejde planen og 1 mio. i henholdsvis 2025 og 2026 til at føre den ud i livet.
Kommunen vil etablere dialog med naboer, grundejerforeninger m.fl. mhp. samarbejde om øget biodiversitet på så mange arealer som muligt fx skolearealer og almene boligforeningers grønne arealer.
Separatkloakering
Rudegård er det første område, der skal separatkloakeres. Novafos er godt i gang med den forberedende, tekniske del af arbejdet og har gennemført en række lokale borgermøder.
Court Møller fortalte, at Klima- og Miljøudvalget i slutningen af november skal behandle en plan for rækkefølgen af de næste områder, der skal separatkloakeres i løbet af de næste ti år.
Også her vil der naturligvis blive gennemført borgermøder med en grundig præsentation af, hvad der skal ske, og information om den videre proces, ligesom der er nedsat en følgegruppe, som er åben for, at alle kan deltage i. Se nærmere på rudersdal.dk:
Dialog med grundejerne
Fjernvarme
Fjernvarme var uden tvivl det emne, som aftenen igennem tiltrak sig størst opmærksomhed og med de fleste spørgsmål og kommentarer.
3/5
I Vedbæk-området ønsker energiselskabet E.ON at bygge en fjernvarmecentral på Novafos’ spildevandsanlæg. Centralen vil udnytte overskudsvarme fra spildevand og producere den resterende varme på grøn strøm.
Dette projektforslag blev godkendt september 2023.
Se referat fra beslutning i kommunalbestyrelsen 27.9.23
Projektforslag for udbredelse af fjernvarme i fase 1 og 2 forventes indsendt af Norfors til Rudersdal Kommune inden udgangen af 2023. Den store udfordring er i første omgang at finde mulige steder, hvor de store varmepumper, der skal supplere varmeproduktionen i fjernvarmenettet, skal placeres. I første omgang kigges der på en lokalitet på Blokken i Birkerød og i Gl. Holte langs motorvejen.
Ift. den sydlige del af kommunen har kommunen indledt samarbejde med Vestforbrænding om forsyning af fjernvarme i Holte-området.
I øvrigt arbejder Norfors på at styrke den interne organisering og sin kommunikation udadtil mod borgerne i de områder, hvor der lægges fjernvarme.
Affaldssortering
Fra 1. januar 2024 får villaer og rækkehuse en ny lille kasse til farligt affald. Herefter indføres ordningen for etageboliger og andre boliger med fælles affaldsbeholdere.
De ekstraordinære takststigninger fra Norfors tiltrak sig også megen opmærksomhed og flere spørgsmål. Læs mere:
Stor ekstraregning for affald til borgerne i Rudersdal Kommune
Referat fra behandling i kommunalbestyrelsen 30.10.23
Fra Arkitektur- og Byplanudvalget orienterede formanden Christoffer Buster Reinhardt (C) tilsvarende om en række emner.
Byggesagsbehandling og lovliggørelssager
Christoffer Buster Reinhardt havde den glædelige nyhed, at det med en målrettet indsats er lykkedes at nedbringe tiderne for behandling af byggesager i betragtelig grad.
4/5
Kommunen har en pukkel på ca. 400 lovliggørelsessager, hvoraf mange udspringer af BBR-henvendelser. Disse er steget til det dobbelte fra 2022-2023.
Formanden sagde videre, at lovliggørelsessager ofte er langvarige med flere parts- og nabohøringer.
Villalokalplaner
Kommunen har som politisk mål, at alle områder skal omfattes af en lokalplan, og på sigt skal også ældre lokalplaner (byplanvedtægter) genbesøges.
Lokalplaner skal sikre grønne og åbne boligområder, områdernes forskellige karakter og byggestil samt det grønne vejbillede gennem forskellige bestemmelser.
Det er især store dele af Birkerød, som mangler en lokalplan.
Indsatsen for grønne hegn
De grønne hegn i villaområderne er en kerneværdi i Rudersdal, og derfor er det da heller ikke de fleste steder tilladt at placere et hegn i skel mod vej.
I nogle lokalplaner er det dog tilladt at have et fast hegn, hvis der foran er en tæt, grøn beplantning.
Kommunen har strammet op på proceduren omkring de grønne hegn, og sætter hurtigt ind overfor anmeldelser om nye ulovlige hegn.
Flere bevaringsværdige bygninger og bymiljøer
De udpegede bevaringsværdige bygninger er i dag sikret i en særlig temalokalplan, der fastlægger, at de ikke må nedrives uden kommunalbestyrelsens tilladelse.
Ud af kommunens ca. 37.360 bygninger er 912 i den såkaldte SAVE-klasse med bevaringsværdi 1-3. SAVE-metoden er en samlet vurdering ud fra arkitektonisk, kulturhistorisk og miljømæssig værdi samt originalitet og tilstand.
Med budget 2024-2027 afsættes 350.000 kr. årligt frem til 2027 til gennemgang og planlægning for bygninger med bevaringsværdi 4.
I dag er det kun bygninger med bevaringsværdi 1-3, der er udpeget som bevaringsværdige. Som følge af budgetaftalen er der dermed besluttet
5/5
en særlig indsats ift. at sikre flere bevaringsværdige bygninger og bymiljøer. Det betyder bl.a. en gennemgang af bygninger med bevaringsværdi 4, som der er 1.349 af i Rudersdal.
Gennemgangen vil betyde, at der vil være flere bygninger, som ikke vil kunne nedrives, og flere bymiljøer vil dermed kunne bevares.
.