In Foreningen/ Separatkloakering

Uformelt møde hos Novafos (NF) 18. november 2021

Deltagere: Bettina Kreiberg, planlægger, Sølvig, biolog, begge fra Novafos, Gitte W.S.P, rådgivende ingeniørfirma, Marianne, Pia og Georg fra Rudersdal Grundejerforening.

Separatkloakering: Adskillelse af regnvand og spildevand foreløbig i Rudegård, Dronninggård og Skovly. Senere i hele kommunen. Projektet vil fjerne en væsentlig del af fosfor i Furesøen, ca. 30%. Kloakkerne er gamle og skal udskiftes under alle omstændigheder. Det er ikke tilstrækkeligt bare at separere regnvand fra vejene fra spildevandet.

Start af projekt: Starter i Rudegaard vest for Kongevejen, nord for skoven op til forbi Comwell. (Alzheimerhjemmet ikke inkluderet). Siges at være et repræsentativt område.

Jordbundsforhold: Hele området er leret og har en lerkappe, som er svært gennemtrængelig. Faskiner derfor ikke den mest hensigtsmæssige løsning, samtidig med at det kan blive en dyr løsning (op til 90.000 kr.). Man vil lave nedsivningstests af jorden, dér hvor evt. faskine ønskes. Der er pga. leret ikke umiddelbar tilgang til grundvandsdepot.

Regnvandet tænkes ledt ned til lukket regnvandsbassin ved Vasevej og derfra videre til Dumpedalsrenden med udløb i Furesøen. Hele Dumpedal området er i dårlig stand med overløb fra spildevand.

Løsningsmuligheder for afledning:

  1. Vandet ledes fra de enkelte matrikler væk gennem rør nedlagt i vejen.
  2. Muligt at lede vandet ud på egen grund og holde det på overfladen til nedsivning og fordampning. Der skal laves rende fra nedløbsrøret ud i haven. Hvis huset har kælder, skal renden være mindst 5 meter. Ellers 3 meter. Der skal laves regnvandsbede til opsamling af vandet. Vandet skal blive på ens egen grund.
  3. Nedlede vandet til sø. Inden udløb i sø skal det renses gennem regnvandsbede. Problem hvis alle nedleder til sø og vandstand efterfølgende stiger.
  4. Huse på skrånende grund. Muligt at lede afløb, der vender mod vejen rundt om huset i rende til udløb i haven og regnvandsbede nedenfor.
  5. Besøgshaver i Gladsaxe, f.eks. på Marsk Stigs Allé med betonafløb til vej og regnvandsbede i siderne af vejen. Samarbejde nødvendigt. Udfordringer af alle slags? Alle næppe enige. Lang tid mellem møder og handling. Kræver stor samarbejdsvilje. NF udfører rensning hvert 30. år. Beboerne på private fællesveje passer selv bedene. På offentlige veje passes bedene af kommunen… Driftsomkostningerne kan blive væsentlige?? God idé at oprette følgegrupper til overvågning af anlæggene og instruere nye tilflyttere.

Generelt: gråt til grønt.

  1. Ikke nødvendigt med pumper til bortledning af spildevand. Evt. indsats i gamle rør for at gøre dem glattere. Gennemskylning hvis nødvendigt.

Arbejdet på vejene:  Det bliver et voldsomt gravearbejde. I perioder uden adgang til eget hus med bil. Der arbejdes med én vej ad gangen. Det er ikke muligt at arbejde med én side af vejen, så halvdelen står fri. Beboerne skal afgøre, hvilken vandafledning de ønsker: rør eller bede i siderne af vejen eller kombination. Hvis bede, bliver slutbassinet mindre. Rørføring betales af NF, også  på private fællesveje.

Evt. ønsker om fuld asfaltering af vejen. Det kan aftales med NF, så det ligger i det udbudsmateriale, som entreprenørerne (f.eks. NCC), skal give tilbud på.

Et andet problem er elbiler, som kræver opladning. NF må oprette lade-standere til dem, uden for området.

Vi forhørte os, om fjernvarme var på trapperne, så opgravning kunne samarbejdes. Der kommer fjernvarme på et tidspunkt. Men NF mente, at fjernvarme har sit eget liv ligesom mange andre graveprojekter. God idé at forhøre sig hos Teknik og Miljø.

Hvem hjælper os?  Kloakmestre besøger alle. Der laves klimatjek, og NF analyserer ejendommene. TV-inspektion af hver matrikel. NF har screenet alle ejendommene. Filarkiv kan vise ejendommen og dens kloakledninger. Tegninger sendes ud til hver grundejer. NF kommer med anbefaling til, hvad der skal gøres.

Der indkaldes til fysiske borgermøder for alle områder. Fremmøde er vigtig for at få borgerønsker med i planlægningen. Her bl.a. fremvisning af store kort. NF må dog kun vejlede og ikke anbefale kloakmestre. God idé (væsentligt billigere) at flere går sammen om at hyre kloakmestre. Lav en ”kloakmesterdag” – og snak med Forsyningen. Der indkaldes til borgermøder i E-Boks gennem kommunen.

Når man er klar til at grave, opstilles der ”Åben skurvogn”, hvor alle kan komme og stille spørgsmål.

Se i øvrigt hjemmesiden LAR (Lokal Afledning af Regnvand) på Google.

Plan for udførsel: 2-3 år før første gravning. Først analyse. Så projekt.

Første borgermøde for grundejerne i Rudegård vest for Kongevejen i begyndelsen af februar 2022. Dato meldes ud snarest. Virtuelt eller personligt fremmøde eller kombination. NF kommer med oplæg. De unge er tit mest til virtuelle møder.

Dernæst information i forbindelse med generalforsamlingen for os andre, f.eks. sidst i marts. Man kunne overveje at starte mødet 2 timer før den egentlige generalforsamling.

Novafos vil gerne mødes med os hvert halve år for at følge op.

Driften:

Projektet betales af taksten for vandafledning, som er penge der ikke udlignes, hvilket ville være tilfældet ved skatteforhøjelse.

Aftale om driften med kommunens miljø og vejfolk. Driftsaftaler nødvendige.

Link til kort over kloak og vandledninger: KORT.BORGER.NOVAFOS.DK