In Kommunen

Nu skal vi sortere vores affald

Så er det meget snart alvor: Alle borgere i Rudersdal skal sortere deres affald, og det samme gælder skoler, børnehaver og kommunens øvrige institutioner.

Fra september skal de første beboere i lejligheder i etageboliger sortere – fra 2020 gælder det beboere i villa / rækkehus med egen affaldsbeholder.

I den nye ordning skal papir, plast, glas og metal sorteres fra restaffaldet. For enfamilieboliger er det muligt også at få en affaldsbeholder til pap, så man kan slippe for at køre på genbrugspladsen med dette. Alle skal sortere, uanset om man har en beholder eller ej.

Sortering af madaffald er endnu ikke besluttet, men det bliver tilføjet affaldsordningen inden for få år.

Rudersdal Kommune leverer affaldsbeholderen til de forskellige typer affald, og renovationsvirksomheden City Container Cph afhenter affaldet. Typen af beholder varierer, alt efter om man bor i etagebyggeri eller enfamiliebolig.

– Jeg er glad for, at vi nu kan tilbyde borgerne i Rudersdal, at de kan sortere derhjemme. Vi ved at sortering af vores affald ved husstandene er den bedste vej til at højne vores genanvendelsesprocent.  Affaldssortering og genbrug er en vigtig del af den miljømæssige omstilling, som vi alle har et ansvar for at løfte, siger Court Møller, formand for Miljø- og Teknikudvalget.

Nye beholdere kommer til etageboliger i september

Fra efteråret kan beboere i lejligheder sortere deres affald i nye beholdere, der placeres på bebyggelsens fællesområde. Selve indsamlingen af affald begynder umiddelbart herefter.

Alle beboere får en velkomstmappe med sorteringsvejledning og en introduktion til den nye ordning i deres postkasse omkring det tidspunkt, beholderne leveres.

Etageboliger bliver tilbudt fællesløsninger i form af beholdere på hjul til pap, papir, plast, glas og metal. Vi forventer, at der inden for få år også kommer beholdere til at sortere madaffald.

Sidstnævnte udgør en særlig udfordring, da man i Hovedstadsområdet ikke har så mange biogasanlæg som i Jylland, og derfor er det pt. sværere . at afsætte det organiske affald.

– Men vi skal også finde en løsning på det organiske affald, ellers kan vi ikke indfri den nationale målsætning om at genanvende 50 pct. af vores husholdningsaffald, siger Court Møller.

Enfamiliehuse skal sortere fra 2020 – infobrev udsendes sidst i september

Beboere i enfamiliehuse skal sortere fra 2020, og levering af nye beholdere til de mange boligområder vil ske trinvis gennem det meste af 2020. Hver bolig får to stk. 240 l beholdere, hver inddelt i to rum til at sortere henholdsvis plast / papir og glas / metal.

Herudover kan man få en ekstra beholder til at sortere pap.

Det er vigtigt at understrege, at bor man i et enfamiliehus, er man ikke tvunget til at tage imod de nye beholdere, det er frivilligt. Man kan også vælge kun at få en enkelt beholder til fx plast og papir. Det er dog ikke frivilligt, om man vil sortere. Ønsker man ikke at få sine egne beholdere, skal man køre det sorterede affald på genbrugspladsen, og man medvirker i den solidariske ordning med samme betaling.

Vi vil løbende sende breve ud til alle enfamilieboliger med information om, hvad der kommer til at ske. I slutningen af september 2019 får de første beboere i enfamiliehuse et brev i deres e-Boks, mens de sidste beboere i enfamiliehuse først vil modtage et brev medio 2020.

Ønsker man ikke at deltage i den nye affaldsordning, skal man aktivt fravælge det, ligesom man aktivt skal tage stilling til, om man også ønsker at sortere pap. Brevet vil indeholde en information om hvad man kan vælge og hvordan. Du skal ikke foretage dig noget, før du modtager brevet.

Følg med på ‌rudersdal.dk/sorter

Se på kommunens hjemmeside>>