Indkaldelse til Generalforsamling 2021

Generalforsamling 2021

Tirsdag den 8. juni kl. 19

Sognegården, Solbakken 56

Vi håber, at det nu vil være muligt at gennemføre generalforsamlingen med de nuværende lempelser af Corona restriktionerne. Pr. 8. juni er det tilladt, at 50 personer forsamles med anbefaling om overholdelse af afstandskrav. Der vil være krav om Coronapas. For at sikre os, at alle regler overholdes, og at forplejningen er tilstrækkelig, beder vi yderligere om, at alle tilmelder sig senest onsdag d. 26. maj til kontakt@rudersdalgrundejerforening.dk. Skulle det vise sig, at generalforsamlingen bliver et tilløbsstykke pga. Court Møllers deltagelse og indlæg om separatkloakering, vil vi indskrænke deltagelse til et medlem pr. husstand. For at kunne meddele evt. indskrænkninger i deltagerantal beder vi jer oplyse e-mail adresse ved tilmelding.

 

Lidt historie:

Rudersdal Grundejerforening er stiftet den 14. november 1901 og har til formål at varetage vores medlemmers fælles interesser som ejere af fast ejendom i Rudersdal Kommune. I vores område er der ca. 415 matrikler. Det er vores store ønske, at så mange som muligt bliver medlemmer af foreningen, så vi med et stærkt mandat kan påvirke kommunen.

Grundejerforeningen har gennem tiden bl.a. foranlediget, at der er blevet etableret cykelsti på Rudersdalsvej. Andre typiske sagsområder for grundejerforeningen er trafikforhold, lokalplaner, forhold vedrørende private fællesveje og dispensationer fra byggeregler mv.

Vi har i det forløbne år især været involveret i udarbejdelse af serviceordninger for de private fællesveje og holdt os orienteret om kommunens planer for separatkloakering. Rudersdal Grundejerforening har stået for, at to borgere fra området deltager i kommunens følgegruppe om separatkloakering.

 

Hvad skal der ske på generalforsamlingen?

 1. Valg af dirigent.
 2. Afgivelse af årsberetning.
 3. Aflæggelse af regnskab for 2019 og 2020.
 4. Fastsættelse af kontingent for 2022.
 5. Afholdelse af valg af bestyrelse og revisorer. 3 bestyrelsesmedlemmer plus suppleant og revisor er på valg: Sara Lotz, Marianne Gudmundsson (villig til genvalg), Anders Aggerholm, suppleant Sten Sverdrup og revisor Børge Vestergaard.
 6. Behandling af indkomne forslag fra medlemmer og bestyrelse. Bestyrelsen har 2 forslag og 1 orienteringspunkt:
 • Flagstangen på Rudegaard stadion – hvad gør vi fra Grundejerforeningens side?
 • Diskussionsoplæg og forslag fra Sten Sverdrup-Jensen.Oprettelse af kartotek med medlemmernes e-mailadresser.
 • Orientering om genoplivning af Fællesudvalget for Grundejerforeninger (ved Marianne Gudmundsson).
 • Evt.

Det er en forudsætning for, at generalforsamlingen kan træffe beslutning, at det pågældende forslag har været på dagsordenen. Der er kun stemmeret, hvis man har betalt kontingent, dvs. er medlem af foreningen.

 

Inviteret gæsteoplæg:                                                                                                                                      

Court Møller, formand for kommunens teknik og miljøudvalg, vil deltage i mødet og gøre rede for bl.a. kommunens planer for separatkloakering.

Ved generalforsamlingen er foreningen vært for et let Corona venligt traktement.

Bliv medlem af grundejerforeningen og bidrag til, at foreningen fungerer optimalt

Betal det årlige kontingent på kr. 100 pr. matrikel.

Kontingentet dækker kalenderåret 2021.

Betalingsmåder:

 • Netbank – reg.nr. 1551 konto nr. 8027714
 • Mobil Pay – nr. 69865
 • Kontant til kassereren ved generalforsamlingen

Skriv altid din adresse og evt. e-mail i meddelelsesfeltet.

Sara Lotz (formand)                                                                Rudersdal Grundejerforening

Anders Aggerholm (næstformand)                                      Kongevejen 439, 2840 Holte

Marianne Gudmundsson (kasserer)

Georg Christensen (sekretær)

Pia Reindel (webmaster)

Sten Sverdrup (suppleant)

 

Med venlig hilsen Bestyrelsen og på gensyn til generalforsamlingen 2021.