In Foreningen

Referat af Generalforsamling 8. juni 2021 i sognegården, Holte Kirke.

Puk Mørck blev valgt som ordstyrer. Generalforsamlingen er lovligt indkaldt.

Kassererens årsberetning: Pga. Corona blev sidste års generalforsamling suspenderet og dette års forsamling udsat til i dag 8. juni. 2 bestyrelsesmedlemmer, formand og næstformand, er fratrådt i perioden af personlige årsager. Derfor står kassereren for beretningen. En hovedopgave for os har været genoplivning af foreningen. I 2019 afholdt vi 6 bestyrelsesmøder. I 2020, 4 møder, hvor et var over Teams. Vi har måttet konstatere vigende interesse for grundejerforeningen. Vi har i dag lidt over 100 medlemmer ud af ca. 370 matrikler og ønsker os gerne flere medlemmer.

Vi har fulgt med i arbejdet omkring ny affaldssortering. I 2022 vil der være yderligere sorteringstiltag: madaffald, farligt affald, tekstiler m.m. Vi har deltaget i arbejdet omkring serviceordninger for private fællesveje bl.a. gennem Fællesudvalget for Grundejerforeningerne i Rudersdal (FU). Ca. halvdelen af vejene i Rudersdal Grundejerforenings område er private fællesveje. Pga. en dom i Ankenævnet må kommunerne ikke mere tilbyde serviceordninger til de private fællesveje. For at deltage i serviceordningerne kræves oprettelse af vejlaug og tilmelding. Der er indhentet kontrakter med forskellige firmaer, som varetager udførelsen af servicen. BS Landskabspleje står for vejvedligehold og vintertjeneste. Pankas står for asfalt.

Vi er medlem af Fællesudvalget for kommunens grundejerforeninger. Det er en ca. 100 år gammel institution, som før selv indkaldte til møder. Nu gør kommunen det.

Flagstangen på Rudegaard Stadion knækkede i stormen i 2019. Vi har doneret 2000 kr. til ny flagstang. Behandles som særskilt punkt.

Kommunens planer om separatkloakering og konsekvenserne for grundejerne er næste vigtige opgave for bestyrelsen. Det bliver et langvarigt projekt og meget dyrt for kommunen og grundejerne. Der er nedsat en kommunal gruppe, som består af Novafos, Danmarks Naturfredningsforening, kommunen, FU, Holte Grundejerforening, Rudersdal Grundejerforening inklusiv Rudehaven, De 25, De 13 + mindre gf, og Skovly Grundejerforening. Holte Grundejerforening har 4 medlemmer og Skovly Grundejerforening 1 medlem. Vi har 2 fagligt kvalificerede repræsentanter fra Rudehaven og De 25 i Rudegaard-gruppen: Kristian Duch Søndergaard fra De 25 og Esben Ravn Iversen fra Rudehaven.

Court Møller, formand for Teknik og Miljøudvalget vil senere komme med et indlæg om separatkloakering.

Ydermere kan nævnes et tillæg til lokalplanen, som nu kræver en grundstørrelse på mindst 20m gange 20m ved udstykning. Dette for at undgå smalle grundstørrelser.

Kommunen indkalder forslag til kommunens Arkitektur- og Bevaringspris.

Grundejerinfo udgives af kommunen og er et godt sted at få oplysninger om nye tiltag af vigtighed for grundejerne. Den enkelte grundejer kan hos kommunen tilmelde sig og få sendt direkte.

Et par kommentarer til beretningen fra salen:

Deltager fra salen = D

Nynne Arnt om oprettelse af vejlaug. Alle på vejen skal være enige, men man kan vælge at betale for nægtere.

D: Hvorfor har vi private fællesveje? I Gentofte under afvikling, i Lyngby diskuteres kommunens overtagelse af vejene.

Jan Holman: Hans erfaring viser, at det er op ad bakke at skaffe enighed på en vej.

Beretning godkendt.

Regnskabet: Kassereren kommenterer et par punkter i regnskabet:

”Medie sitter” nødvendig for at optimere søgningen efter hjemmesiden.

Vi har holdt fast ved MobilePay: dyrt for en lille forening, men praktisk idet mange vælger at betale på denne måde.

Negativ rente er også en dyr bet for foreningen, da foreninger betaler negativ rente af indestående. Dvs. der er ingen nedre beløbsgrænse.

Vi betaler også for at have konto i Danske Bank.

Regnskabet blev godkendt.

Kontingent:  Ved sidste generalforsamling blev kontingentets størrelse diskuteret. Bestyrelsen foreslog 50 kr. for alle, men forsamlingen vedtog kr. 100 pr. matrikel per kalenderår. Vi foreslår her og nu, at kontingentet fortsætter med kr. 100 pr. matrikel.

Pia Reindel: hundrede kroner meget lidt for de fleste folk i vores område. Nemmere før, hvor beløbet blev trukket fast på folks konto, i stedet bruger mange nu mobilepay.

D: Tvivlsomt om nedsættelse af kontingent vil hjælpe på medlemstallet.

D: Noget af formuen kunne bruges til promovering. Hvad skal formuen ellers bruges til?

Nynne: Beløbets størrelse gør ingen forskel for medlemstallet.

Betalingerne er spredt over hele grundejerforeningens område.

D: Det kunne måske hjælpe på medlemstallet, hvis foreningens formål var klarere. Bestyrelsen må gerne give flere eksempler i beretningen på, hvad der gøres.

Forslag til aktiviteter: Følge kommunens forberedende arbejde på at få anlagt cykelsti i Rudeskov til Høsterkøb.

Arbejde på af få afviklet private fællesveje.

Valg af nye bestyrelsesmedlemmer:

Ikke den store lyst i forsamlingen til at deltage i bestyrelsesarbejde. Det lykkedes dog ved kraftig overtalelse at få Lars Haukohl fra Kastanievej til at melde sig. Mange tak for det.

Punkter på dagsordenen:

Flagstangen på Rudersdal Stadion ved Klaus Lorentzen.

  • Det vil koste ca. 220.000 at rejse en flagstang af samme størrelse som tidligere. Få vil bidrage og evt. sponsorer har mange forskellige ønsker for at bidrage f.eks. have logo på stangen. Kommunen har hævet sit bidrag fra 100.000 til 160.000. Hvis der laves indsamling, skal der betales afgift af det indsamlede beløb. Hvad kan vi tilbyde sponsorer? Vi har 165.000.

D: Hvad med en 4 meter lavere flagstang? Det vil gøre den billigere.

D: Kommunens ansvar, at der kommer en erstatning for den gamle flagstang.

D: Hovedindgangen til stadion er et historisk sted. Det er hovedindgang til det gamle Rudersdal, som nu for længst er nedlagt.

D: Vores formue eller noget af den kunne bruges som bidrag.

D: Teleselskaberne havde på et tidspunkt ønske om at bruge den som signalmast. Klaus: De har fundet andet sted.

D: Bliver det samme type? Samme højde? Træ kan være et skrøbeligt materiale.

D: Forslag om crowdfunding? Hvad med Realdania?

Klaus: Problemer med Indsamlingsnævnet. Man har forespurgt hos medlemmer af Holte Idrætsforening om bidrag uden stor succes.

D: Der bør være større politisk vilje. Problemet skyldes dårlig kommunal vedligeholdelse.

D: Hvordan med flagning? Bliver stangen brugt på flagdage? Det gjorde man før i tiden, men i de seneste år kun med splitvimpel.

Mailadresser:

Der bør gøres en større Indsats for at få alle matriklers mailadresser.

Marianne: Kan være svært at administrere. Folk flytter fra/til – skifter e-mail.

Klaus: evt. nøgleperson på hver vej, som kunne hjælpe f.eks. med at få folk i tale.

Evt.:

Der er problemer for nogle grundejere med lyset fra kunstgræsbanerne og lejlighedsvis musik på stadion.

Puk: Henvendelse til stadion har hjulpet. Ikke mere lys ind ad hendes vinduer. Opmærksomhed om problemet. Tal med halbestyreren.

Marianne: (bor lige over for stadion) hører ikke noget.

Sten: Dårlig mobildækning et problem. Marianne: Godt emne at tage op.

Lars Haukohl: Græsslåning og anden støj er et problem. Savner gode tips mht. til naboer.

Puk: Vi har regler i vores sølaug.

Nynne: Er der ingen kommunale regler??

 

 Court Møllers indlæg om separatkloakering:

Court Møller, formand for Miljø og Teknikudvalget, holdt et fint indlæg med Power Point show om kommunens planer for separatkloakering. Efterfølgende fulgte forskellige spørgsmål og kommentarer fra salen. (Sekretær: Jeg håber at have fået det meste med).

D: Der blev spurgt om kommunen ville være borgerne behjælpelig med virkeliggørelsen af projektet?

Court: Kommunen kan, hvis ønskelig fælles entreprise, være behjælpelig med ved udbud at finde kloakmestre.

D: Er der mulighed for at anlægge faskiner i stedet for fuld separatkloakering?

Court: Ja, men man skal være opmærksom på jordbundsforholdene, som er udbredt lerjord. Hvis det gøres forsvarligt, kunne man før regne med tilbagebetaling af tilslutningspligt, men denne ordning er nu ophævet.

Nynne: Min datter har i sin tid fået pålagt at anlægge faskiner. Så hun er undtaget? Kan vi lede vand ned i vores sø?

Court: Ja til det første. Nej til det andet. Regnvand er forurenet.

D: Jeg går i byggetanker. Kan kommunen hjælpe med vandafledning?

Court: Aftal med kommunen snarest. Tal med Novafos.

D: Vand er guld. Brug det i stedet for at lede det væk.

D: Ansvar for kloakledningerne?

Court: Ejeren er ansvarlig på egen grund. Der kan være fælles ledninger på privat grund.

D: Får vejene ny asfalt?

Court: Kommunen asfalterer efter opgravning, men ikke hele vejen.

D: Er der mulighed for at private fællesveje bliver kommunale?

Court: Det kommer ikke til at ske. For dyrt for kommunen.

D: Birkerød har meget få private fællesveje. Giver det ikke stor forskelsbehandling?

Court: Der kan laves flere private fællesveje i Birkerød. (Joke?)

D: Er andre løsninger end fuld separatkloakering mulige?

Court: Det ville kræve etablering af en masse bassiner til opsamling af regnvandet. Det ville komme til at lugte, og hvem ville have det i sin baghave? Hvor skulle de placeres? Ville koste det samme. Vasevej er dog et eksempel, hvor vi anlægger et stort regnvandsbassin.

Sverdrup undrede sig over, at så få var mødt op. Problemet mangler opmærksomhed.

Court: Der er afholdt flere borgermøder og skrevet i lokalpressen.

D: Hvordan renser man sit eget vand?

Court: Der findes forslag på kommunens hjemmeside.

Marianne: Hvad sker der i resten af kommunen? Man kunne frygte, at vi var prøveklude, og at andre slap, hvis vores del af kommunen voldte problemer?

Court: Planerne er på vej. Kommer til efteråret.

D: Kan eksisterende småsøer bruges til vandafledning?

Court: Vandet skal renses. F.eks. giver zinktagrender forurening.

D: Der er ingen topstyring af projektet. Man kan forestille sig vildt kaos, når alle skal grave op til vandafledning?

Court: Kommunen vil være behjælpelig med forslag til udførelsen.

D: Er tvunget vejlaug en mulighed?

Court: Nej.

D: Kommunerne har før i fællesskab renset Furesøen. Alle kommuner bør lave separatkloakering og koordinere anstrengelserne. Ellers nytter vores anstrengelser næppe.

Pia: Hvorfor er Søllerød grundejerforening ikke med? Det er jo bl.a. Søllerød Sø som er stærkt forurenet?

Court: De burde nok være det. Kommer i næste etape.

Georg: Hvordan forholder du dig til Holte Grundejerforenings kritiske indvendinger? F.eks. om der har været andet uvildigt tilbud på projektet? Om Actifloanlægget ved Vejle Sø renser for mikroplastik og tungmetaller? O.a.?

Court: Novafos har samarbejdet med Cowi Consult. Actifloanlægget skulle være tilstrækkeligt. HG har da lov at have deres mening.

Marianne: Nok ikke mange der er imod planer for et bedre miljø, men betænkeligt at der pålægges hver enkelt husstand en stor udgift, når det ikke er besluttet endnu, om resten af kommunen skal separatkloakere – udgifterne burde bæres kollektivt.

Court: Sådan er det vedtaget i Kommunalbestyrelsen.

 

Ordstyreren takkede for god ro og orden. Tak for et godt møde.

Referent Georg Christensen.