In Foreningen/ Generalforsamling

Indkaldelse til Generalforsamling 2022

Indkaldelse til
Generalforsamling 2022
Tirsdag den 26. april kl. 19
Sognegården, Solbakken 56

 

Igen i år har vi inviteret Court Møller, Formand for Klima- og Miljøudvalget, til vores generalforsamling, denne gang for 1) at følge op på udviklingen i sagen om separatkloakering og dernæst for 2) at redegøre for kommunens eventuelle planer for udvidelse af områderne med fjernvarme.

Lidt historie:
Rudersdal Grundejerforening er stiftet den 14. november 1901 og har til formål at varetage vores medlemmers fælles interesser som ejere af fast ejendom i Rudersdal Kommune. I vores område er der ca. 415 matrikler. Det er vores store ønske, at så mange som muligt bliver medlemmer af foreningen, så vi med et stærkt mandat kan forhandle med kommunen.
Grundejerforeningen har gennem tiden bl.a. foranlediget, at der er blevet etableret cykelsti på Rudersdalsvej. Andre typiske sagsområder for grundejerforeningen er trafikforhold, lokalplaner, forhold vedrørende private fællesveje og dispensationer fra byggeregler mv.

Vi har i 2021 været involveret i evalueringen af serviceordninger for de private fællesveje.
Vi har deltaget i møder med Novafos om separatkloakering. Novafos har netop afholdt deres første runde af ”walk and talk” borgermøder med beboerne vest for Kongevejen, nord for Frydenlund (plejehjem).
Grundejerforeningen har bidraget økonomisk til rejsning af flagstangen på Rudegaard Stadion, som netop er fuldført.
Vi arbejder med oprettelse af skovlegeplads ved Rudegaard Stadion.
Vi har stadig 2 borgere fra området, som deltager i kommunens følgegruppe om separatkloakering.

Hvad skal der ske på generalforsamlingen?
1. Valg af dirigent.
2. Afgivelse af årsberetning.
3. Aflæggelse af regnskab for 2021.
4. Fastsættelse af kontingent for 2023.
5. Afholdelse af valg af bestyrelse og revisor.
2 bestyrelsesmedlemmer plus revisor er på valg: Pia Reindel, Georg Christensen (begge villige til genvalg) og revisor Børge Vestergaard.
Desuden ønskes ét nyt medlem plus suppleant til supplering af bestyrelsen.
6. Behandling af indkomne forslag fra medlemmer og bestyrelse. Bestyrelsen har 1 forslag og 1 orienteringspunkt:

a. Vedtagelse af en resolution som en opfordring til kommunen om hurtigst muligt at fremlægge planer for en hurtig udbygning af fjernvarme i vores område.
b. Orientering om arbejdet med en skovlegeplads ved Rudegaard Stadion. (Lars)
Det er en forudsætning for, at generalforsamlingen kan træffe beslutning, at det pågældende forslag har været på dagsordenen. Der er kun stemmeret, hvis man har betalt kontingent, dvs. er medlem af foreningen.

Inviteret gæsteoplæg:
Court Møller, formand for kommunens Klima- og Miljøudvalg, vil deltage i mødet og gøre rede for:
1. Kommunens planer om udbygning af fjernvarme i vores område.
2. Udviklingen i kommunens planer for separat- kloakering.

Sådan får du fjernvarme | Rudersdal Kommune

Miljø- og Teknikudvalget – Kulturcenter Mariehøj – Lokale Richard Mortensen (rudersdal.dk)

 

Efter generalforsamlingen er foreningen vært for et let traktement.

 

BLIV MEDLEM AF GRUNDEJERFORENINGEN I VORES DEJLIGE LOKALOMRÅDE

Overvej om en indsats for lokalområdet kunne være noget for dig

og bliv valgt til bestyrelsen i vores grundejerforening ved generalforsamlingen

Betal det årlige kontingent på kr. 100 pr. matrikel. Kontingentet dækker kalenderåret 2022.
Betalingsmåder:
– Netbank – reg.nr. 1551 konto nr. 8027714
– Mobil Pay – nr. 69865
– Kontant til kassereren ved generalforsamlingen (Marianne)
Skriv altid din adresse og evt. e-mail i meddelelsesfeltet.

Med venlig hilsen Bestyrelsen og på gensyn til generalforsamlingen 2022.