In Kommunen

Private Fællesveje og Private veje

Private Fællesveje og Private veje

Serviceordninger – og ophør af samme

I 1992 blev adskillige mindre, offentlige veje nedkvalificeret til private fællesveje (PF). Derudover fandtes også  flere private veje i kommunen. I den forbindelse vedtog det daværende Søllerød Kommune at tilbyde de berørte borgere at tilslutte sig kommunale serviceordninger. Disse ordninger blev videreført i det nuværende Rudersdal Kommune.

Pga meget uensartede kontrakter indgået over mange år med de tilmeldte veje, besluttede kommunen at opsige alle kontrakter. Dette skete med udgangen af 2017. I stedet kunne kommunen tilbyde 2 ordninger, henholdsvis for vejvedligehold og vintervedligehold. Disse bliver af den enkelte borger betalt via ejendomsskattebetalingen.

Ordningerne omfatter:

  • Vejvedligehold Reparation af slaghuller på asfalterede vejarealer
  • Fejning langs kantsten på veje med asfalt eller fliser
  • Ukrudtsbekæmpelse langs kantsten mod vej
  • Vintervedligehold Glatførebekæmpelse med salt eller grus
  • Snerydning med plov
  • Arbejdet udføres hidtil dels af kommunens egne folk ellers af eksterne aktører.

Tilslutning til ordningerne kan ske via grundejerforening / vejlaug eller ved enighed blandt de berørte ejere langs veje uden grundejerforening eller vejlaug.

Ankestyrelsen har dog nu, ifølge privatvejsloven, dømt disse ordninger ulovlige. Sådanne ordninger er alene lovlige efter kommunalfuldmagtsreglerne, hvis kommunen med serviceaftalerne udnytter overskudskapacitet på driftsområdet. Fremadrettet skal dette arbejde udføres af eksterne aktører.

Ordningerne er med brev til de tilsluttede veje / borgere varslet til ophør succesivt i løbet af 2020, vintervedligehold med vinteren 2020/2021.

I fremtiden skal hver enkelt vej eller område, hvis man ønsker det, via vejlaug eller grundejerforening selv arrangere og afregne vedligehold med eksterne aktører. Det er fra kommunens side politisk aftalt, at man i så høj grad som muligt skal hjælpe og bistå med råd og vejledning omkring løsning af de udførte opgaver fremadrettet.

Stiftelse af et vejlaug kræver at 5 borgere stiller op til en bestyrelse og der skal afholdes årlig generalforsamling med godkendelse af bestyrelse og regnskab. Det kræves at alle deltagende beboere på de(n) enkelte vej(e) underskriver vejlaugets vedtægter, der i ønsket omfang kan tinglyses på den enkelte ejendom.

Der har i løbet af 2019 været afholdt flere møder mellem flere grundejerforeninger og kommunen for at afklare den fremtidige situation. Rudersdalgrundejerforening er / har været deltager ved disse møder.

Ved næste møde i Fællesudvalget for Grundejerforeninger vil dette emne også være på dagsordnen.

LINK TIL KOMMUNENS HJEMMESIDE