Browsing Category

Kommunen

In Kommunen

Serviceordning private fællesveje

Hvis du og andre grundejere har vej-ret til en privat fællesvej, har I ansvaret for driften af vejen. Du kan læse mere om vej-ret i kommunens vinterregulativ, se i “Baggrundsinformation”.

På baggrund af beslutning i Miljø- og teknikudvalget d. 6. februar 2019, om at Rudersdal Kommune påbegynder afviklingen af serviceordningerne med virkning pr. 31.12.2020, indgås der indtil videre ikke nye aftaler om serviceordning.

Rudersdal Kommune har tilbudt – mod betaling – to slags serviceordninger med ydelser på private fællesveje. Ordningerne fritager dog ikke grundejerne for de forpligtelser og det ansvar, de har i henhold til loven.

På kortet kan du finde din egen private fællesvej og se, hvilken ordning der gælder. Klik ind på kortet, zoom eller søg på din adresse, HUSK også husnummer.

Se kommunens hjemmeside!

Standardvedtaegter_for_et_vejlaug

HER ER SLIDES FRA KOMMUNES MØDE 2019

 

In Kommunen

NYE AFFALDSBEHOLDERE I 2020

I løbet af 2020 ændrer vi affalds­ ordningen for dig, som bor i villa/ rækkehus. Det sker som led i vores ambition om at sende mere affald videre til genanvendelse, så de værdifulde materialer kan blive brugt i fremstillingen af nye produkter.

I praksis betyder det, at du får nye affaldsbeholdere, så du kan sortere plast, papir, glas, metal og pap hjemme hos
dig selv. På sigt får du også mulighed
for at sortere madaffald fra. De nye affaldsbeholdere er et supplement til din nuværende beholder eller dit sækkestativ til restaffald.

nye_affaldsbeholdere_i_2020_uden_links_pdf_0

In Diverse/ Kommunen

Dannebrog skal igen vaje over Rudegaard Stadion

Nytårsstormen (2018) fik has på flagstangen på Rudgaard Stadion. Nu er idrætsklubberne gået sammen om en genrejsning af hele områdets vartegn

Har du også tænkt, at der mangler et eller andet, når du kommer kørende ad Kongevejen mod nord og spejder ud i horisonten.

Ja så er du ikke den eneste. Ved nytårsstormen den 2. januar i år knækkede Rudegaard Stadions 30 meter høje flagstang, og det, der stod tilbage, er sidenhen pillet ned. Men klubberne i Holte Idrætsforening savner det tårnhøje vartegn og ikke mindst muligheden for at kunne festligholde vigtige idrætsbegivenheder på stadion med Dannebrog.

Historien

I 1947 startede opførelsen af Rudegaard Stadion, som siden da har været omdrejningsakse for et blomstrende foreningsliv i Holte Idrætsforening. En forening, der har dækket idrætsgrene som håndbold, badminton, bueskydning, fodbold, ski, volleyball, gymnastik, orienteringsløb og atletik, og som i 2017 fejrede 70 års jubilæum. Foreningen tæller i dag tæller omkring 2.000 medlemmer.

Vartegnet for stedet, som rummer et atletikstadion, en fodboldbane, 2 idrætshaller og den nærliggende Rude Skov, har alle dage været den monumentale 30 meter høje flagstang, der nærmest var udformet som en skibsmast med tværstivere og langsgående vanter, som har kunnet ses helt fra toppen af Geels Bakke mellem Holte og Virum. En flagstang der første gang blev taget i brug ved åbningen af stadion d.13.6 1948. Flaget til flagstangen er så stort, at det tydeligt ses, når der bliver flaget, når man kører ned ad Geels Bakke mod Holte.

”Flagstangen har alle dage betydet meget for Holte Idrætsforening, både til at festligholde nationale mærkedage, men også til at markere særlige festdage og vigtige arrangementer på Rudegaard Stadion – den er et stykke kulturarv for os i Holte Idrætsforening, og det har været et stort tab for os, at flagstangen faldt. Flagstangen har nærmest været et lokalt monument på linie med den store flagstang ved Brøndby Stadion,” siger Klaus Lorenzen Holte Idrætsforenings Håndboldafdeling. Og han taler på vegne af alle medlemmerne i afdelingen.

Det koster en ny flagstang

Selve genetableringen af en flagstang på samme størrelse vil andrage 250.000 kr – et beløb som Holte Idrætsforening ikke selv kan rejse.

”Det er vores store ønske, at flagstangen skal reetableres, så den er 30 m høj, som den gamle flagstang. Derfor vil Holte Idrætsforening gerne søge økonomisk støtte til dette,” siger Klaus Lorentzen .

Foreløbigt har de fået tilsagn fra kulturområdet i Rudersdal Kommune om finansiering på 50% dog max 100.000 kr. Så de mangler yderligere 150.000 kr. hvis flagstangen skal op i 30 meters højde.

”Vi håber på, at kunne rejse pengene via fondsansøgninger og en lokal ”crowd funding” kampagne,” siger Klaus Lorenzen.

Alt efter hvor mange midler det lykkes at indsamle, så har Holte Idrætsforening har indhentet en række prisoverslag på mulig løsninger. Den billigeste er en i limtræ på 26 meter og den dyreste er en flagstang i stål på 30 meter.

Skulle man have lyst til at donere et beløb til Rudegaards flagstang, så kan man støtte projektet ved at indsætte sit bidrag på følgende konto: regnr. 2253, kontonr. 5367 442 303 med tydelig markering “Flagstang”.  

LÆS ARTIKLEN

In Kommunen

Nu skal vi sortere vores affald

Så er det meget snart alvor: Alle borgere i Rudersdal skal sortere deres affald, og det samme gælder skoler, børnehaver og kommunens øvrige institutioner.

Fra september skal de første beboere i lejligheder i etageboliger sortere – fra 2020 gælder det beboere i villa / rækkehus med egen affaldsbeholder.

I den nye ordning skal papir, plast, glas og metal sorteres fra restaffaldet. For enfamilieboliger er det muligt også at få en affaldsbeholder til pap, så man kan slippe for at køre på genbrugspladsen med dette. Alle skal sortere, uanset om man har en beholder eller ej.

Sortering af madaffald er endnu ikke besluttet, men det bliver tilføjet affaldsordningen inden for få år.

Rudersdal Kommune leverer affaldsbeholderen til de forskellige typer affald, og renovationsvirksomheden City Container Cph afhenter affaldet. Typen af beholder varierer, alt efter om man bor i etagebyggeri eller enfamiliebolig.

– Jeg er glad for, at vi nu kan tilbyde borgerne i Rudersdal, at de kan sortere derhjemme. Vi ved at sortering af vores affald ved husstandene er den bedste vej til at højne vores genanvendelsesprocent.  Affaldssortering og genbrug er en vigtig del af den miljømæssige omstilling, som vi alle har et ansvar for at løfte, siger Court Møller, formand for Miljø- og Teknikudvalget.

Nye beholdere kommer til etageboliger i september

Fra efteråret kan beboere i lejligheder sortere deres affald i nye beholdere, der placeres på bebyggelsens fællesområde. Selve indsamlingen af affald begynder umiddelbart herefter.

Alle beboere får en velkomstmappe med sorteringsvejledning og en introduktion til den nye ordning i deres postkasse omkring det tidspunkt, beholderne leveres.

Etageboliger bliver tilbudt fællesløsninger i form af beholdere på hjul til pap, papir, plast, glas og metal. Vi forventer, at der inden for få år også kommer beholdere til at sortere madaffald.

Sidstnævnte udgør en særlig udfordring, da man i Hovedstadsområdet ikke har så mange biogasanlæg som i Jylland, og derfor er det pt. sværere . at afsætte det organiske affald.

– Men vi skal også finde en løsning på det organiske affald, ellers kan vi ikke indfri den nationale målsætning om at genanvende 50 pct. af vores husholdningsaffald, siger Court Møller.

Enfamiliehuse skal sortere fra 2020 – infobrev udsendes sidst i september

Beboere i enfamiliehuse skal sortere fra 2020, og levering af nye beholdere til de mange boligområder vil ske trinvis gennem det meste af 2020. Hver bolig får to stk. 240 l beholdere, hver inddelt i to rum til at sortere henholdsvis plast / papir og glas / metal.

Herudover kan man få en ekstra beholder til at sortere pap.

Det er vigtigt at understrege, at bor man i et enfamiliehus, er man ikke tvunget til at tage imod de nye beholdere, det er frivilligt. Man kan også vælge kun at få en enkelt beholder til fx plast og papir. Det er dog ikke frivilligt, om man vil sortere. Ønsker man ikke at få sine egne beholdere, skal man køre det sorterede affald på genbrugspladsen, og man medvirker i den solidariske ordning med samme betaling.

Vi vil løbende sende breve ud til alle enfamilieboliger med information om, hvad der kommer til at ske. I slutningen af september 2019 får de første beboere i enfamiliehuse et brev i deres e-Boks, mens de sidste beboere i enfamiliehuse først vil modtage et brev medio 2020.

Ønsker man ikke at deltage i den nye affaldsordning, skal man aktivt fravælge det, ligesom man aktivt skal tage stilling til, om man også ønsker at sortere pap. Brevet vil indeholde en information om hvad man kan vælge og hvordan. Du skal ikke foretage dig noget, før du modtager brevet.

Følg med på ‌rudersdal.dk/sorter

Se på kommunens hjemmeside>>

In Kommunen

Private Fællesveje og Private veje

Private Fællesveje og Private veje

Serviceordninger – og ophør af samme

I 1992 blev adskillige mindre, offentlige veje nedkvalificeret til private fællesveje (PF). Derudover fandtes også  flere private veje i kommunen. I den forbindelse vedtog det daværende Søllerød Kommune at tilbyde de berørte borgere at tilslutte sig kommunale serviceordninger. Disse ordninger blev videreført i det nuværende Rudersdal Kommune.

Pga meget uensartede kontrakter indgået over mange år med de tilmeldte veje, besluttede kommunen at opsige alle kontrakter. Dette skete med udgangen af 2017. I stedet kunne kommunen tilbyde 2 ordninger, henholdsvis for vejvedligehold og vintervedligehold. Disse bliver af den enkelte borger betalt via ejendomsskattebetalingen.

Ordningerne omfatter:

  • Vejvedligehold Reparation af slaghuller på asfalterede vejarealer
  • Fejning langs kantsten på veje med asfalt eller fliser
  • Ukrudtsbekæmpelse langs kantsten mod vej
  • Vintervedligehold Glatførebekæmpelse med salt eller grus
  • Snerydning med plov
  • Arbejdet udføres hidtil dels af kommunens egne folk ellers af eksterne aktører.

Tilslutning til ordningerne kan ske via grundejerforening / vejlaug eller ved enighed blandt de berørte ejere langs veje uden grundejerforening eller vejlaug.

Ankestyrelsen har dog nu, ifølge privatvejsloven, dømt disse ordninger ulovlige. Sådanne ordninger er alene lovlige efter kommunalfuldmagtsreglerne, hvis kommunen med serviceaftalerne udnytter overskudskapacitet på driftsområdet. Fremadrettet skal dette arbejde udføres af eksterne aktører.

Ordningerne er med brev til de tilsluttede veje / borgere varslet til ophør succesivt i løbet af 2020, vintervedligehold med vinteren 2020/2021.

I fremtiden skal hver enkelt vej eller område, hvis man ønsker det, via vejlaug eller grundejerforening selv arrangere og afregne vedligehold med eksterne aktører. Det er fra kommunens side politisk aftalt, at man i så høj grad som muligt skal hjælpe og bistå med råd og vejledning omkring løsning af de udførte opgaver fremadrettet.

Stiftelse af et vejlaug kræver at 5 borgere stiller op til en bestyrelse og der skal afholdes årlig generalforsamling med godkendelse af bestyrelse og regnskab. Det kræves at alle deltagende beboere på de(n) enkelte vej(e) underskriver vejlaugets vedtægter, der i ønsket omfang kan tinglyses på den enkelte ejendom.

Der har i løbet af 2019 været afholdt flere møder mellem flere grundejerforeninger og kommunen for at afklare den fremtidige situation. Rudersdalgrundejerforening er / har været deltager ved disse møder.

Ved næste møde i Fællesudvalget for Grundejerforeninger vil dette emne også være på dagsordnen.

LINK TIL KOMMUNENS HJEMMESIDE

In Diverse/ Kommunen

Er du grundejer med vej-ret til en privat fællesvej? Kender du dine forpligtelser?

Serviceordning private fællesveje

Hvis du og andre grundejere har vej-ret til en privat fællesvej, har I ansvaret for driften af vejen.
Du kan læse mere om vej-ret i kommunens vinterregulativ, se i “Baggrundsinformation”.

Rudersdal Kommune tilbyder – mod betaling – to slags serviceordninger med ydelser på private fællesveje.
Ordningerne fritager dog ikke grundejerne for de forpligtelser og det ansvar, de har i henhold til loven.

På kortet kan du finde din egen private fællesvej og se, hvilken ordning der gælder.
Klik ind på kortet, zoom eller søg på din adresse, HUSK også husnummer.

KORT

In Foreningen/ Kommunen

Der er ny affaldsordning på vej i 2019

Rudersdal indfører ny affaldsordning i 2019, så alle skal sortere papir, pap, plast, glas og metal fra husholdningsaffaldet.

Rudersdal Kommune skal vi ifølge den nationale ressourcestrategi sende minimum 50 % af vores affald til genanvendelse senest i 2022. I dag indsamles 21 % af husholdningernes affald i kommunen til genanvendelse, så vi skal blive bedre til at sortere affaldet i de kommende år.

Derfor udruller vi sammen med Allerød Kommune og Hørsholm Kommune en ny affaldsordning i 2019, hvor alle får mulighed for at sortere papir, pap, glas, plast og metal tæt på boligen. Når du sorterer dit affald, bliver det nemlig muligt at udnytte ressourcerne til genanvendelse i stedet for brug af jomfruelige ressourcer til produktion af nye varer. Det betyder bl.a., at fjernvarmen i vores kommune bliver grønnere.

Udrulningen starter i september 2019 men vil blive udført etapevis. Læs mere om ordningen her.